Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS

Jaarverslag 2018

04 juni 2019

2018 is het tweede jaar van het tijdvak van het ondernemingsplan 2017 - 2020 ‘Scherp aan de wind’. Onze ambities en speerpunten, te weten een bijdrage leveren aan de stad ten aanzien van beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid, zijn stevig. Wij pakken met veel energie deze uitdagingen op.


2018 is het jaar waarin we veel veranderingen hebben doorgevoerd. We hebben onze organisatiestructuur gewijzigd. Ook hebben we een nieuwe koers ingezet in de verbetering van onze vastgoedportefeuille. Daarnaast hebben wij onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgave in de wijken opnieuw goed opgepakt. Dit blijkt uit de huurderstevredenheid die ook in 2018 opnieuw hoog is.

Wij hebben een stap voorwaarts gezet in de kwaliteitsverbetering van ons woningbezit. Dit doen wij door ingrijpende verbeterprojecten te realiseren. Wij zijn voortvarend gestart om de achterstand in het bezit weg te werken. Vooral de naoorlogse portiekwoningen vragen op basis van de gewenste basiskwaliteit en verduurzamingsdoelstelling een hogere investering dan verwacht. Hierdoor hebben wij onszelf de vraag gesteld of het wenselijk is om in onze bestaande voorraad dergelijke hoge investeringen te moeten doen. Herijking van de gemaakte keuzes in het Strategisch Vastgoedbeleid in combinatie met de geconstateerde balkon- en galerijproblematiek bleek noodzakelijk. Dit heeft er toe geleid dat wij in een aantal wijken zoals De Wijert en Selwerd, twee van de vier prioritaire wijken in de stad Groningen, kiezen voor vervangende nieuwbouw in plaats van fors te investeren zonder onze lange termijndoelen te realiseren. Ondanks de lange voorbereidingstijd hebben onze bewoners enthousiast op de plannen gereageerd. Met vervangende nieuwbouw geven wij een stevige impuls aan de wijk ten aanzien van een groot aantal facetten. Wij voegen woonvormen toe waar ook in de toekomst vraag naar is.

Het volledige jaarverslag van 2018 kunt u hier online lezen.

Voor onze infographic klik hier.