Raad van Commissarissen

Onze Raad van Commissarissen bestaat uit vijf personen.

  Benoemd Herbenoemd Aftredend
De heer J.C. Koster – voorzitter 2019 2023 2027
De heer A. Kraster - lid 2020 2024 2028
Mevrouw M. van Balen - lid 2021 2025 2029
Mevrouw M.J. Bos – lid 2021  2025 2029
Mevrouw B. Kramer - lid 2022 2026 2030

De RvC wordt samengesteld op basis van een periodiek getoetst profiel.

Toezichtsvisie
In de toezichtsvisie beschrijft de Raad het waarom, waartoe en hoe het toezicht houdt. Deze visie is de basis van de governance bij De Huismeesters.

Remuneratiecommissie
De Raad heeft in 2011 een remuneratiecommissie ingesteld, die een eigen verslag maakt voor de gehele Raad. Deze commissie houdt zich bezig met de beoordeling en het beloningsbeleid van de bestuurder, de beloning van de Raad, de werving van nieuwe commissarissen. Het beloningsbeleid voor de directeur bestuurder is gebaseerd op de WNT. De directeur bestuurder maakt gebruik van een bedrijfsauto. De pensioenregeling en de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer is conform de CAO Woondiensten. De bestuurder heeft geen variabele beloning. 

De remuneratiecommissie heeft jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder. 
De beloning voor de Raad van Commissarissen past binnen de WNT en de VTW-beroepsregel. 

Wet Bestuur en Toezicht
Op 1 januari 2013 trad de wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen in werking. Hierin is bepaald dat een persoon niet tot bestuurder of commissaris kan worden benoemd bij een “grote” rechtspersoon wanneer hij al een maximum aantal commissariaten vervult bij andere “grote” rechtspersonen.

De Huismeesters wordt aangemerkt als een “grote” rechtspersoon.
Geen van de leden van de Raad van Commissarissen noch de voorzitter kennen, gelet op andere bestuursfuncties of commissariaten, beperkingen in de zin van deze wet voor de uitoefening van hun functie bij De Huismeesters.

Beloningsbeleid

De beloning van de Raad van Commissarissen van De Huismeesters voldoet aan geldende wet- en regelgeving:

  • Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
  • Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting (ook wel bekend als de Blok-staffel) 
  • Beroepsregel van de VTW

In het beloningsbeleid is het beleid inclusief de beloning van de RvC en de directeur-bestuurder te lezen.