Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS
//} %>

Organisatie

De Huismeesters zorgt er voor dat mensen met een laag inkomen kunnen wonen in de stad Groningen. Wij bieden ruim 8.000 huishoudens een thuis met betaalbare woningen van goede kwaliteit. Wij zijn een klantgerichte buurtcorporatie; zichtbaar en dicht bij onze bewoners. Wij werken nauw samen met onze partners aan vitale wijken en buurten.

Wij zijn als woningcorporatie verantwoordelijk voor het omgaan met geld van mensen met een smalle portemonnee. Daar gaan we integer mee om.

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen van De Huismeesters heeft twee commissies ingesteld: de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

Governance

Aedescode

De Aedescode geldt voor alle ruim 500 corporaties die lid zijn van Aedes, de brancheorganisatie voor woningcorporaties. Deze organisatie maakt zich sterk voor de condities waaronder woningcorporaties als maatschappelijke ondernemers hun werk kunnen doen. Hiervoor geeft zij voorlichting en informatie en initieert onderzoek en productontwikkeling.

De Aedescode waarborgt een aantal voorwaarden voor maatschappelijk ondernemerschap bij woningcorporaties. Het gaat hierbij onder andere om een transparante inrichting van de organisatie, een voortdurende dialoog met de belanghouders en een zorgvuldige omgang met klanten. De code heeft tot doel om aan de buitenwereld kenbaar te maken waarop de leden van Aedes kunnen worden aangesproken. De leden van Aedes spreken ook elkaar aan op basis van de code.

Governancecode

In de Aedescode wordt verwezen naar de Governancecode voor woningcorporaties. Ook hier moeten de leden van Aedes zich aan houden. Deze code is opgesteld door de Commissie Governancecode Woningcorporaties. De code geeft regels over de invulling van goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.

Integriteit

Gedragscode
We hebben in onze gedragscode vastgelegd hoe we met elkaar, met huurders, met leveranciers en met bedrijfseigendommen omgaan. De Huismeesters heeft hierin een klokkenluidersregeling opgenomen. Misstanden kunnen ook gemeld worden bij Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) van de Aw. Klik hier

Privacyreglement
In ons privacyreglement hebben we vastgelegd hoe we omgaan met gegevens van onze huurders.

Statuten

Klik hier voor onze statuten.